Hans Christiaanse

Inspiratiesessie over kinderarmoede

‘Geld geven alleen is geen probleem oplossen, maar pleisters plakken’. ‘Als je de kinderen wilt helpen, zal je ook de ouders moeten helpen.’ Twee quotes van ervaringsdeskundigen.

Er is dus meer nodig dan alleen geld investeren. We zien dat het opgroeien in armoede leidt tot het remmen van talentontwikkeling van kinderen. Daar zijn verschillende, vaak samenlopende, oorzaken voor: gepest worden (sociale uitsluiting), geen veilige plek hebben, stress, geen rustige plek om huiswerk te maken e.d. De impact van kinderarmoede leidt tot suboptimale (leer)condities die de leerresultaten van kinderen negatief beïnvloeden. Scholen hebben vanuit dat perspectief baat bij het aanpakken van kinderarmoede. Het verhoogt hun resultaten, uitstroomniveau en goede naam. De mogelijkheden die scholen hebben of die via scholen kunnen worden ingezet om kinderarmoede aan te pakken zijn o.a.: veiligheid op school, omgaan met diversiteit (in de klas), ouderbetrokkenheid, laaggeletterdheid en duurzame schoolontwikkeling.

Gemeenten kunnen een rol spelen bij het ontzorgen van ouders door ze te helpen bij het oplossen/ hanteerbaar maken van hun problemen. Dit schept ruimte om ook aandacht te hebben voor het leren van hun kind(eren). Het maakt het mogelijk om thuis ook stimulans voor school te mobiliseren. Daarmee kunnen ouders bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind(eren) en dat ook als positief ervaren. Denk aan naar 10-minuten gesprekken komen, rustmomenten voor huiswerk ‘organiseren’, samen oefenen en huiswerk maken.

Tijdens de inspiratiesessie bespreken we samen met een ervaringsdeskundige waarop je moet letten om armoede te kunnen signaleren. Ook ontdekken we welke knelpunten kinderen in armoede (1 op de 9 kinderen) zowel thuis al op school ervaren en zoeken we naar praktische oplossingen die direct bruikbaar zijn in de praktijk.

Curriculum vitae

Foto Hans Christiaanse        

Hans Christiaanse is werkzaam bij advies- en onderzoeksbureau Sardes. Zijn wortels liggen in het onderwijs. Tot acht jaar geleden werkte hij als schooldirecteur in het onderwijs (o.a. in de Haagse Schilderswijk, een Friese dorpsschool en als meerscholendirecteur in de stad Groningen). Hans maakte in 2010 een overstap naar de onderwijsadviesbranche en zette het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid Noord Nederland op. In 2012 ging hij deel uitmaken van het programma Ouders en School Samen van het ministerie van OCW en werd als landelijk coördinator verantwoordelijk voor de regionale aanpak ouderbetrokkenheid. Vanaf dat moment is Hans betrokken geraakt bij diverse projecten die gebruik maken van de netwerkaanpak. Voorbeelden zijn Platform Onderwijs2032, het Nationaal Preventie Programma Alles is Gezondheid en het Actieprogramma Tel mee met Taal.

 

cover tijdschrift