Vivian Jacobs & Chaja Deen

Hoe spreken we dezelfde taal?

Hulpverleners, scholen en anderen die met jeugd werken, doen allemaal op hun eigen manier hun best. Maar er wordt nog lang niet altijd slim samen opgetrokken; de kwaliteit van de ondersteuning kan sterk verbeteren als alle professionals, met de ouders en jeugdige op dezelfde manier kijken naar de kansen voor het kind. Inzetten op het bouwen aan een gemeenschappelijke taal is daarom belangrijk. Een taal die door kinderen, jongeren, ouders én professionals gedeeld wordt. Waarin het er niet over gaat “waar je van bent” maar “aan welke ontwikkeldoelen voor het kind je bijdraagt”. Beleidsmakers en professionals in Schotland zetten daar de afgelopen jaren al op in. Tijdens een studiereis met een breed gezelschap ontstond de behoefte om de opgedane inspiratie voor de Nederlandse context te benutten.

In deze lezing presenteren we de in het afgelopen jaar met de praktijk ontwikkelde “kansencirkel” (een Nederlandse bewerking van het Schotse model) en gaan we in gesprek over de impact die het werken daarmee kan hebben. Niet alleen voor ouders en kinderen, maar ook voor professionals in de praktijk en voor beleidsmakers. We kunnen dat al illustreren vanuit de Tilburgse praktijk en hopen de inspiratie die we hebben opgedaan aan de deelnemers door te geven.

Foto Vivian Jacobs   Vivian Jacobs combineert verschillende rollen in het jeugdnetwerk in de regio Hart van Brabant. Zij is bestuurssecretaris bij Sterk Huis, projectleider van een nieuwe Post hbo-leergang Jeugdprofessional van de Toekomst (o.a. namens Fontys Hogeschool Pedagogiek) en zij werkt voor het regionale Innovatienetwerk Jeugd. Een van de rode draden in deze rollen is de versterking van het regionale netwerk(en) van professionals, staf- en beleidsmedewerkers in het domein jeugd. Met o.a. een Traineeprogramma Jeugdprofessional van de Toekomst, maar ook met de implementatie van het Schotse gedachtengoed Getting it right for every child.

 

Foto Chaja Deen  

Chaja Deen is projectleider bij het NJI. Als projectleider op de samenhang van onderwijs met de verschillende transities in het sociaal domein voert Chaja grotere en kleinere projecten uit. Dat zijn ondermeer meekijken in de ondersteuningsstructuur van scholen, gericht op de effectieve aansluiting bij partners uit jeugdhulp. Analyse van hulp- en  zorgbehoeften bij leerlingen van SBO, PRO, VSO en hun ouders. Ondersteunen van gemeenten en samenwerkingsverbanden bij verbindings- en monitoringsvraagstukken. En aansturen van kennisontwikkeling en ondersteuning over de verbinding van onderwijs met het jeugddomein binnen subsidie van het ministerie van OCW.