Vincent Fafieanie & Aïscha Trokasti

Maatwerk bij kinderen en jongeren die (dreigen) thuis te zitten
(interactieve workshop)

Kinderen en jongeren die (dreigen) thuis te zitten vragen vaak ondersteuning op meerdere gebieden. Zowel op school, thuis als voor hun persoonlijke ontwikkeling. Om die steun goed te kunnen bieden is het soms nodig dat het onderwijsprogramma tijdelijk wordt afgestemd op de hulp die geboden wordt.

Dat is niet altijd eenvoudig. In het onderwijs zijn mogelijkheden om daarover maatwerkafspraken te maken met de leerling en ouders. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden om jongeren met een ondersteuningsvraag binnen het onderwijs te houden en thuiszitten te voorkomen. Wat vraagt maatwerk van de school? Hoe ziet de samenwerking met hulpverlening eruit? We bespreken een aantal voorbeelden uit de praktijk en gaan in op uw vragen over maatwerk en de samenwerking met hulp. 

Vincent Fafieanie vierkant  

Vincent Fafieanie is projectleider bij Samenwerkingsverband Noord Kennemerland en senior adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. Als senior adviseur is hij betrokken bij diverse landelijke thema's op het gebied van (de samenwerking tussen) onderwijs,gemeente en jeugdhulp o.a.: ontwikkeling onderwijs-zorgarrangementen, monitor aansluiting onderwijs - jeugdhulp, arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren, overgang 18/18+, toegang wijk van wijkteams, organisatie van kenniskringen en evaluaties.
Daarnaast is hij redactielid van Passend Onderwijs Magazine. 

foto Aischa Trokasti    

Aïscha werkt reeds 10 jaar bij de Onderwijsconsulenten. Sinds 2012 is zij werkzaam als directeur. Onderwijsconsulenten ondersteunt leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen bij het organiseren van passend onderwijs voor individuele leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte die dreigen vast te lopen of reeds zijn uitgevallen. Specifiek voor complexe onderwijszorgtrajecten zijn binnen de organisatie onderwijszorgconsulenten beschikbaar. Als directeur houdt Aïscha zich naast het aansturen van de organisatie bezig met complexe casuïstiek. Met name de leerlingen die (tijdelijk) niet in staat zijn om de school te bezoeken hebben haar specifieke aandacht.
Aïscha heeft een achtergrond in de bestuurskunde.

.